Achizitii Servicii de Consiliere

imagine-stagiu-practica-cu-sigle

 

INVITAȚIE DE OFERTARE

SERVICII DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE PROFESIONALĂ GRUP ȚINTĂ– 109084

 

ȘCOALA ROMÂNĂ DE AFACERI A CAMERELOR DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE - FILIALA BRĂILA, cu sediul în Al. Pensionatului nr. 3, Brăila, jud. Brăila, cod de înregistrare fiscală 14700322, în calitate de BENEFICIAR al proiectului „Stagii de practică - creșterea inserției pe piața muncii a studenților din regiunea Sud-Est” – cod SMIS 109084 și în vederea implementării proiectului ante-menționat, intenționează să achiziționeze servicii de consiliere și orientare profesională a grupului țintă al proiectului,conform celor cuprinse în prezenta invitație.

DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE

Condiții generale cu privire la servicii:

Serviciile de consiliere și orientare profesională vor fi prestate pentru 252 de studenți din instituții de învățământ superior aferente regiunii Sud-Est (membri ai grupului țintă din cadrul proiectului). Furnizarea acestor servicii reprezintă un obiectiv specific al proiectului implementat de către beneficiar.

Recrutarea și selecția celor 252 de studenți va fi realizată de către beneficiar.

Activitatea de consiliere si orientare profesionala a studentilor participanti la stagiile de practica va avea in vedere identificarea aptitudinilor de munca ale grupului tinta, evaluarea personalitatii vocationale cu ajutorul instrumentelor specifice psihologiei si corelarea lor cu informatii despre piata muncii.

Pe durata participarii la activitatea de consiliere si orientare profesionala, studentii participanți vor beneficia de sprijin în ceea ce privește:

-descoperirea propriilor abilitati si competente,

-luarea deciziilor referitoare la traseul profesional,

-stabilirea unor obiective profesionale clare si relevante.

Scopul serviciilor este să contribuie la cresterea sanselor de insertie pe piata muncii a grupului țintă. În acest sens, studenții participanți vor beneficia de asistență în diagnosticul asupra aptitudinilor si capacitatilor individuale (fisa consiliere), in armonizarea capacitatilor si competentelor cu aspiratiile si interesele personale (plan de cariera), in dezvoltarea aptitudinilor si competentelor de comunicare, sociale si relationale, promovarea personala (CV, scrisoare, interviu, prezentare companii, targuri de joburi, stagii la companii; oportunitati de angajare).

În vederea prestării serviciilor, Prestatorul va elabora și multiplica materialele suport necesare (minim 252 exemplare): o serie de chestionare, teste si alte tipuri de materiale pentru a implementa activitatea de consiliere.

Condiții specifice ale serviciilor:

Serviciile de consiliere si orientare profesionala vor include cel puțin organizarea intalnirilor de cate 4 ore de consiliere profesionala si de cariera de grup pentru 252 de studenti (grupe de max 14 persoane), care au ca obiectiv familiarizarea studentilor cu cerintele pietei muncii si facilitarea accesului acestora la primul lor loc de munca.

Vor fi abordate cel puțin următoarele teme: analiza pietei muncii, conturarea aspiratiilor de cariera, redactarea documentelor si prezentarea la interviuri, evaluarea psihocomportamentala individuala in raport cu piata muncii. De asemenea, între celelalte activități necesare pentru prestarea serviciilor, Prestatorul va promova principiul „Poluatorul plătește”, ca metodă de conștientizare a impactului uman asupra naturii.

Serviciile vor fi individualizate pentru fiecare membru al grupului țintă. Fiecare membru al grupului țintă va beneficia de mai multe ore de consiliere realizată in mod direct, fața în față; numărul de ore va fi determinat de către Prestator, în funcție de aprecierea sa profesională.

Studenții vor putea discuta despre ceea ce își doresc pentru cariera viitoare, fiindu-le clarificat traseul profesional. Pentru cei care doresc, sau in cazul cărora este necesar, se va recurge la o testare vocaționala cu instrumente specifice.

Activitatea de consiliere și orientare profesională se va finaliza cu evaluarea satisfactiei studentilor in raport cu obiectivele propuse pentru orele de consiliere. Pentru toti studentii Prestatorul va realiza cate un raport individual. Chestionarele de evaluare a satisfactiei vor fi centralizate, iar concluziile si recomandarile pentru organizarea mai eficienta a unei astfel de activitati vor fi inserate intr-un  raport generat de activitatea de consiliere (raport-studiu privind consilierea si orientarea profesională realizată), care va fi publicat de către Beneficiar  pe un website special pentru servicii de consiliere si orientare in cariera.

Anterior prestării efective a serviciilor față de membrii grupului țintă, Presatorul va indica beneficiarului persoanele care vor desfășura nemijlocit activitățile de consiliere și orientare profesională, comunicându-i totodată în copie certificată pentru conformitate cu originalul documentele care fac dovada calificărilor necesare, conform cerințelor de la paragraful precedent.

Durata și perioadele de prestare: Serviciile vor fi prestate în intervalul cuprins de la data încheierii contractului și 30 iunie 2020. Pe parcursul derulării contractului, Beneficiarul va informa Prestatorul cu privire la grupele de studenți disponibile, iar intervalul concret de prestare se va stabili de comun acord, ținând seama și de vacanțe, sesiuni de examene și alte activități universitare la care participă respectivii studenți.

Locul de prestare a serviciilor: Serviciile vor fi prestate față de grupul țintă în Regiunea de Sud-Est, în spații adecvate. Prin acordul părților, se vor stabili localitățile de prestare a serviciilor, cu menținerea prețurilor unitare și fără alte costuri suplimentare pentru beneficiar.

Condiții cu privire la documentele utilizate și rezultatele serviciilor:

- Minim 252 de studenți din grupul tinta vor beneficia de servicii de consiliere și orientare profesională;

- Prestatorul va multiplica și utiliza în prestarea serviciilor materiale suport pentru realizarea serviciilor de consiliere și orientare profesională (în număr corespunzător numărul participanților, minim 252). Câte un exemplar al acestor materiale va fi predat și Beneficiarului;

- Prestatorul va elabora și preda atât participanților cât și beneficiarului rapoarte individuale de consiliere și orientare profesională, pentru fiecare student pentru care au fost prestate serviciile (minim 252);

- Prestatorul va elabora și preda beneficiarului chestionare individuale de evaluare a satisfacției studenților ca urmare a participării la consiliere și orientare profesională, completate de către aceștia, pentru fiecare student pentru care au fost prestate serviciile (minim 252);

- Prestatorul va elabora și preda beneficiarului 1 raport-studiu privind consilierea si orientarea profesională realizată.

1.Plata serviciilor se va realiza corespunzător serviciilor finalizate de Prestator în fiecare lună și în raport de numărul de studenți, la care au fost finalizate serviciile. Plata va fi efectuată pe baza facturii emise de Prestator, în termen de 60 de zile de la emiterea facturii. Facturile se vor emite dupa finalizarea fiecarei grupe/sugrupe de studenti.  

            Prețul total al contractului va putea fi majorat corespunzător numărului de studenți care vor beneficia de servicii, suplimentar numărului minim de 252 de studenți. În acest caz, prețul contractului va fi suplimentat în raport de tariful unitar.

1.CONDIȚII DE PARTICIPARE

Ofertantul/prestatorul trebuie să fie legal autorizat să presteze serviciile.

În acest sens, în cuprinsul ofertei se va prezenta în copie certificată cu originalul documentul care atestă faptul că ofertantul este legal autorizat să presteze serviciile.

Acest document constă în certificatul de acreditare emis de Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în temeiul HG nr. 277 din 21 martie 2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă.

1.PREZENTAREA OFERTELOR

Ofertele vor include datele de identificare (sediu, cod fiscal, număr de înregistrare în Registrul comerțului/echivalent) și datele de contact ale ofertantului.

Ofertele vor fi trimise către Beneficiar la adresa de e-mail office@srabraila.ro sau în format tipărit (în plic închis, marcat cu denumirea serviciilor ofertate) la adresa: Municipiul Braila, Aleea Pensionatului, nr.3, Jud. Braila.

Ofertanţii au obligaţia întocmirii ofertei astfel încât în procesul de evaluare informaţiile prezentate să permită identificarea facilă a corespondenţei cu specificațiile tehnice minime ale serviciilor solicitate. Oferta trebuie să corespundă tuturor specificațiilor solicitate și totodată să reflecte îndeplinirea și asumarea acestora.

Tarifele vor fi exprimate în lei fără TVA și cu TVA (în cazul în care ofertantul este înregistrat în scopuri de TVA), atât pentru valoarea totală a ofertei, cât și pentru fiecare componentă a prețului total, astfel cum este ofertată.

Se va oferta un preț unitar/student, preț care reflectă integralitatea serviciilor prestate aferent unui student care va beneficia de serviciile de consiliere și orientare profesională. De asemenea, se va oferta și prețul total pentru numărul minim de 252 de studenți (calculat ca produsul dintre tariful unitar și numărul minim de studenți). Tariful ofertat include integralitatea serviciilor solicitate.

Valoarea maximă plătibilă pentru servicii este de 126.000 lei fără TVA.

Documentele ofertei:

Oferta va cuprinde următoarele documente:

-Oferta tehnică și financiară;

-Certificatul de acreditare solicitat conform pct. III al acestei invitații;

-Declarație privind evitarea conflictului de interese (cu conținutul anexat prezentei invitații)

Data și ora limită de prezentare a ofertelor: 14.02.2019, ora 16.30 .

1.Criteriu atribuire:

Va fi contractată oferta cea mai avantajoasă, respectiv aceea care respectă specificațiile tehnice minime, prezintă toate documentele solicitate și are cel mai scăzut preț fără TVA. Ofertele primite după data și ora limită de prezentare a ofertelor nu vor fi evaluate.

DATA: 11.02.2019